Påske - Ægget i flasken

Materialer

Materialer

Du skal bruge:


▪︎ Et kogt æg
▪︎ En flaske
▪︎ Kogende vand

Hvad skal du gøre?

Hvad skal du gøre?

Det skal du gøre:  


Hæld varmt vand ned i flasken, og lad det stå et par sekunder. 


Hæld vandet fra flasken.


Sæt ægget i flaskens munding - du skal være opmærksom på, at

ægget kan stå i mundingen uden at glide ned i flasken.


Nu vil du opleve, at ægget glider ned i flasken.


Men hvorfor?

Men hvad er der så der sker?

Men hvad er der så der sker?

Faglig forklaring:


I flasken er der luft og derfor også luftmolekyler. Når luftmolekylerne bliver varmet op, begynder de at bevæge sig hurtigere, og der bliver en større afstand mellem dem.


Luftmolekylerne bliver varmet op, når der kommer varme ned i flasken. 


Når luftmolekylerne bliver kølet ned, kommer de tættere på hinanden. Det sker når det varme vand bliver fjernet fra flasken, og den har stået et stykke tid.


Koldt luft fylder mindre end varmt luft, og derfor opstår der et  undertryk i flasken - også kaldet et vakuum.


Når der ikke er et æg i mundingen, så vil luften uden for flasken fylde flasken op med luftmolekyler for at udligne undertrykket.


Men da ægget er i vejen, presser luftmolekylerne  ægget ned i flasken.


Materials

Materials

You will need:


▪︎ A boiled egg

▪︎ A bottle

▪︎ Boiling water

What do you need to do?

What do you need to do?

This is what you need to do:


Pour hot water into the bottle and let it sit for a few seconds.


Pour the water out of the bottle.


Place the egg at the mouth of the bottle - you need to ensure that the egg can sit at the mouth without slipping into the bottle.


Now you will experience the egg sliding into the bottle.


But why?


But what happens then?

But what happens then?

Technical explanation:


Inside the bottle, there is air and therefore air molecules. When the air molecules are heated, they begin to move faster, and there is a greater distance between them.


The air molecules are heated when heat is applied to the bottle.


When the air molecules are cooled down, they come closer together. This happens when the hot water is removed from the bottle, and it has been left for a while.


Cold air occupies less space than hot air, causing a vacuum to form in the bottle - also known as a vacuum.


When there is no egg at the mouth, the air outside the bottle will fill it with air molecules to equalize the pressure.


But since the egg is in the way, the air molecules push the egg down into the bottle.