Påske - Stærke æg

Hvad skal du gøre?

Hvad skal du gøre?

Det skal du gøre:  


Læg forsigtigt en bog oven på æggene.


Læg forsigtigt en bog oven på bogen/æggene.


Sådan fortsætter du, men vær opmærksom på, at det er æggene, som holder bøgerne og ikke æggebakken.


Nu vil du opleve, at æggene ikke går i stykker, selvom der ligger mange bøger ovenpå æggene.


Men hvorfor?


Men hvad er der så der sker?

Men hvad er der så der sker?

Faglig forklaring:


Hvis man taber et æg på gulvet, så går æggeskallen i stykker. Æggeskallen går i stykker, fordi den kun rammer et enkelt lille punkt. På det lille punkt kommer der et højt tryk, og ægget går i stykker. Men ægget går ikke i stykker, hvis man fordeler trykket ud over hele æggeskallen.


Faktisk så kan æggeskallen holde til en del. Ægget kan holde til en del på grund af den form, som ægget har. Æggets form og runde former kan fordele trykket ud over hele overfladen. En rund form er den bedste måde at fordele trykket på.


Materialer

Materialer

Du skal bruge:


▪︎ Æggebakke med æg

▪︎ En masse bøgerWhat do you need to do?

What do you need to do?

This is what you need to do:


Carefully place a book on top of the eggs.


Carefully place another book on top of the book/eggs.


Continue this way, but be aware that it's the eggs holding the books and not the egg carton.


Now you will experience that the eggs do not break, even though many books are stacked on top of them.


But why?


But what happens then?

But what happens then?

Technical explanation:


If you drop an egg on the floor, the eggshell breaks. The eggshell breaks because it only hits a single small point. At that small point, there is high pressure, and the egg breaks. But the egg doesn't break if you distribute the pressure over the entire eggshell.


In fact, eggshells can withstand quite a bit. The egg can withstand quite a bit because of the shape it has. The egg's shape and round forms can distribute the pressure across the entire surface. A round shape is the best way to distribute pressure.


Materials

Materials

You will need:


▪︎ Egg carton with eggs

▪︎ A lot of books